ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติตำบล

อบต.โคกกลางประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 มีผล 1 ตุลาคม 2564 นี้

Read More

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อบต.โคกกลาง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการ อบต.โคกกลาง

Read More

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประจำปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)