รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

และกองคลังได้นำรายงานนั้นลงในเว็บ อบต.โคกกลาง รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

คุณคิดว่ายังไง