การตรวจสอบรายงานการเงิน งวด 30 ก.ย. 2563

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี (สตง.) ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เสร็จแล้ว รายละเอียกตามเอกสารด้านล่าง

คุณคิดว่ายังไง