อบต.โคกกลาง ประกวดราคาจ้างประปา หมู่ที่ 2

อบต.โคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดด้านล่างนี้

คุณคิดว่ายังไง