รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปีงบ 63 และไตรมาส 1 ปีงบ 64

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการบริหารงานต่อไป

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คุณคิดว่ายังไง