งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน 2563

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 – ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ 100 โดบเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563

คุณคิดว่ายังไง