โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแคน หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแคน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง งบประมาณสามแสนบาทถ้วน ราคากลางสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

แบบ บก.01

แบบ ปร.5-4

คุณคิดว่ายังไง