โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ – องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยนายบุญเพ็ญ กาหวาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นางนัณอร ศิริสงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จัดอบรมระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายณัฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายชวิศ ป้องขันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) เป็นประธานแทนในพิธีเปิด

และให้การต้อนรับและกล่าวรายงานโดย นายบุญเพ็ญ กาหวาย นายก อบต.โคกกลาง ประธานจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.โคกกลาง) พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงาน อบต.โคกกลาง

โดยมี คณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดอุดรธานี ครูฝึกวิทยากรจาก สนง.ปภ. จังหวัดอุดรธานี จนท.ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน สภ.เมืองอุดรธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี มีผู้สังเกตุการณ์ 10 คน และจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 คน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมให้เป็นชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.โคกกลาง เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่นทุกระดับ

คุณคิดว่ายังไง