โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกลาง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

แบบ บก 01

ศูนย์หมู่ที่ 1 (แบบ ปร.4 ปร.5)

ศูนย์หมู่ที่ 3 (แบบ ปร.4 ปร.5)

ศูนย์หมู่ที่ 5 (แบบ ปร.4 ปร.5)

คุณคิดว่ายังไง