โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนลูกรัง เขตทางกว้าง 8 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 1,550 เมตร ลงท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร 4 จุดๆ ละ 9 ท่อน ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนโคกกลางกำหนด

รายละเอียด แบบ บก01 ปร.4 ปร.5 ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

แบบ บก01

แบบ ปร.4

แบบ ปร.5

คุณคิดว่ายังไง