โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 8

ประปาหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 849,000 บาท รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง

ประกาศโครงการ

ราคากลาง แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง