การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.ประจำ อบต.โคกกลาง

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โทรศัพท์ 0-4227-8117

คลิกดูรายละเอียด

คุณคิดว่ายังไง