โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านโคกโฮง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านโคกโฮง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ประกาศ

ราคากลาง

ปร.4-1

ปร.4-2

ปร.4-3

ปร.4-4

ปร.4-5

ปร.4-6

ปร.4ข

ปร.5

คุณคิดว่ายังไง