การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2562

คุณคิดว่ายังไง