การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ราคากลาง 292,000 บาท

ราคากลาง และ ปร.4-ปร.5

คุณคิดว่ายังไง