ข่าวประชาสัมพันธ์ : ให้ผู้มีส่วนได้เสียกับ อบต.โคกกลาง มาลงข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มาลงข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

ลงข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย มีอยู่ 2 ประเภท คือ

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2562

คุณคิดว่ายังไง