อบต.โคกกลางจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.2

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 2 ราคากลาง 62,000.00 บาท นั้น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสอบราคา เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศเผยแพร่ให้กับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

ราคากลาง

แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง