ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2562

อบต.โคกกลาง

ตามหนังสือกรมบัญชักลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว50 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ภานใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

ประกาศผลผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแบบประกาศผลผู้ชนะฯ ย้อนหลังเป็นรายไตรมาสผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1-2 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562) คลิกดูรายละเอียดที่ลิ้งค์ด้านล่าง

ไตรมาส 1     ไตรมาส 2

คุณคิดว่ายังไง