บัณฑิตน้อย 2561

พิธีมอบวุฒิบัตร “บัณฑิตน้อย”

ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-3b15b48a3e73b3fe5fccdd493851fd3d' }}

บัณฑิตน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานมอบวุฒิบัตร “บัณฑิตน้อย” ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งห้าศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโฮง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิศรีสว่าง บ้านโคกกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาออง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเจริญ และสูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกก่อง

โดยงานนี้จัดขึ้นที่หอประชุมองค์การลริหารส่วนตำบลโคกกลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

ประมวลภาพ “บัณฑิตน้อย”

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0fe60b4f1937fad30af110fb5cf2e0f8' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-44bee5859661924bd23ddec3c13fc966' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-5a84625cbfb377b13272e15253fdee6f' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-e5f94eda5319ae8c38299923911256ae' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c938a76cd20a4d46fd4e9c793cb091a7' }}

คุณคิดว่ายังไง