ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

อบต.โคกกลาง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 95 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ไตรมาส 1/2561

ไตรมาส 2/2561

ไตรมาส 3/2561

ไตรมาส 4/2561

คุณคิดว่ายังไง