อบต.โคกกลาง ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

 

อบต.โคกกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการดังต่อไปนี้

1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนาออง หมู่ที่ 10 ราคากลาง 295,000.00 บาท

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาออง หมู่ที่ 10 ราคากลาง 200,000.00 บาท

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 4 ราคากลาง 200,000.00 บาท

รายละเอียดโครงการถนน คสล.หมู่ 4

รายละเอียดโครงการถนน คสล. หมู่ 10

คุณคิดว่ายังไง