ประกาศ อบต.โคกกลาง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 95 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1

คุณคิดว่ายังไง