งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

637

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

คุณคิดว่ายังไง