ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง อด.ถ.70-002 สายบ้านดอนแคน ม.7 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

คุณคิดว่ายังไง