อบต.โคกกลาง จัดกิจกรรมสร้างความรู้ การเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต

626

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้

623

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

624
625

คุณคิดว่ายังไง