อบต.โคกกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2

614

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาสีนวล สายเชื่อถนนบ้านโนนทอง หน้าวัดป่าพรมวิหารวนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ราคากลาง 1,329,000 บาท

ประกาศ อบต.โคกกลาง

แบบ บก.01

แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง