โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านทุ่งโคกก่อง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดแบบ บก.01 แบบ ปร.4 ปร.5 ด้านล่างนี้

แบบ บก.01

แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง