โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโคกโฮงพัฒนา

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล บ้านโคกโฮงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดแบบ บก.01 แบบ ปร.4 ปร.5 ด้านล่างนี้

แบบ บก.01

แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง