อบต.โคกกลาง ให้ความรู้เรื่องการบริหารงานกลุ่มแม่บ้าน

ในโลกปัจจุบันนี้การจัดการธุรกิจ มีหลายๆ ภาคส่วนองค์กรให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐ องค์กรเอกชนหรือแม้กระทั่งองค์กรรัฐวิสาหกิจ และในแต่ละองค์กรก็ให้สารัตถะในการจัดการที่แตกต่างกันออกไป บางองค์กรมุ่งเน้นการจัดการที่ผลผลิตอย่างสุดโต้ง บางองค์กรมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ หรือ บางองค์กรมุ่งเน้นรายได้เป็นหลักชัย

แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องการจะเป็นเหมือนกันคือ การมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งทางธุรกิจ นั่นคือหัวใจหลักที่องค์กรต้องพิชิตให้ได้ อีกนัยหนึ่งองค์กรเปรียบเสมือนบอลลูนลูกใหญ่ที่มีสะสารภายในเป็นเสมือนระบบที่สนับสนุนให้บอลลูนสามารถลอยอยู่ได้หรือตกลงมาสู่พื้นดิน และสิ่งที่จะทำให้ระบบเป็นระบบได้นั่นก็คือ การจัดการระบบองค์กร

ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกกลางแม้จะมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ำในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สมาชิก แต่สิ่งที่กลุ่มแม่บ้านขาดไปคือการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย การสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารงานกลุ่มแม่บ้านดังกล่าว จึงได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการบริหารงานกลุ่มแม่บ้าน ขึ้น

คุณคิดว่ายังไง