การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง

อาศัยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  ปี  พ.ศ.2552 )  มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในตำบล

เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน ทำให้สตรีต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมสตรี ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อพัฒนาผู้นำสตรีในตำบลโคกกลาง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นำสตรีไทย ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ

คุณคิดว่ายังไง