โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4

589

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ขาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.150 เมตร รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

แบบ บก.01

แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง