อบต.โคกกลางเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์

อบต.โคกกลางเข้าแถวเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  นำโดยนายบุญเพ็ญ  กาหวาย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  นำข้าราชการ  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เขาแถวเคารพธงชาติพร้อมกัน  บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ในเวลา  08.00  น.

คุณคิดว่ายังไง