อบต.โคกกลาง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  พ.ศ.  2561  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2561  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  นายอำเภอเพ็ญ  ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  แล้ว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  87  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.  2552

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  จึงได้ลงนามประกาศใช้  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562

คุณคิดว่ายังไง