แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือน พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2563