อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552