ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

ภายในเดือนตุลาคม  2564 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566  นับจนถึงวันที่  1  กันยายน  2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) ที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่  แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือนตุลาคม  2564  ด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน  โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30  น. เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ  โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  ที่มีรูปถ่าย

2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  (ที่เป็นปัจจุบัน)

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่  042 278 117