รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี