รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2561

สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2561

สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2561