ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางจัดตั้งเมื่อวันที่  23  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540  อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโคกกลาง  มีพื้นที่  54,404  ตารางกิโลเมตร  หรือ  46,668  ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตำบลจอมศรี  อำเภอเพ็ญ

ทิศใต้  ติดต่อ  ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ

ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลบ้านโคก  และตำบลบ้านยวด  อำเภอสร้างคอม

ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ตำบลบ้านธาตุ  อำเภอเพ็ญ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  มีป่าไม้เนื้อแข็งสลับกับที่ราบลุ่มที่ใช้ทำการเกษตรกรรม  ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นาน  บางแห่งเป็นดินเค็ม  ดินตื้นปนหินลูกรัง

การเมือง/การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  มีเขตการปกครองจำนวน  12  หมู่บ้าน