ข้อบัญญัติตำบลประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมันสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2564 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ นายอำเภอเพ็ญ ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายการด้านล่างนี้