ข้อบัญญัติตำบล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ นายอำเภอเพ็ญ ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564