แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564-2566

อบรมคุณธรรม จริยธรรมวินัย การรักษาวินัย ความโปร่งใสในการทำงาน

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการประเมินและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563